donderdag 18 december 2014

Over buitenechtelijk kind van Andries Verberckmoes en Livine Borms (1577 en 1581)

Bronvermelding

bron:  Rijksarchief Beveren
Archief: Oud archief van Sint-Pauwels en Kemzeke; Staten van goed en wezenrekeningen
register: 374 (hernoemd naar 362 in 2005)
folio: 170 en 171
datum: 13 april 1577 en 25 juni 1581
Gevonden via de index "Staten van Goed Kemzeke en Sint-Pauwels" uitgebracht op cd door VVF Land van Waas; Samengesteld door Jean-Pierre Vaneygen
Status transcriptie: compleet
Transcriptie gemaakt door: Chris van Dijkum met correcties van Kasper Lundeman en Pauwel via Stamboom forum de sectie Leeshulp

Tekst

 1. Hedent des(en) 13 in april 1577 zo zijn v(er)gadert gheweest ten huyse van
 2. Adriaen Maesweerdt binnen S(in)te Pauwels de persoonen hiernaer volghen(de),
 3. te wetene heer P(iete)r Tack pastoor derselver prochie ende heer Jan de
 4. Burchgrave capelaen derselver prochie ende Olivier van Vlierberghe, Matheeus
 5. V(er)berchmoest ende Lauwereye de Wree, aldaer v(er)accordeert sij(nde) ter p(re)sentie
 6. van de ghetuyghen alsvoren met een vriende(lijck) appointement irrevocabele eenen
 7. Andries V(er)berchmoest met Levine Borms van alle zulcke zaeken die zij soude
 8. moghen met malcanderen uuytstaen hebben ter cause van een procuratie ofte
 9. generatie van eene vrucht die gewonnen es buyten den huwel(ijcken) staet tusschen
 10. hem Andries ende Levyne Borms, genaempt Margueriete ende de houdt
 11. van (de) kinde es twee jae(ren) ende acht maenden ende des(en) twee p(er)soonen voors.
 12. schelden malcanderen quyte alsoo wel d’één als d’andere van alle defloratie,
 13. beloften die heymel(ijck) oft openbaer soude moghen ghebuert zijn hoe ende
 14. in wat qualiteyt dat ghebuert zoude moghen wes(en) alle excepsie huitghe...
 15. op coditie soo hiernaer volcht dat hij Andries es ghehouden (midtsgaders
 16. ...) het voors. kindt Grietien te houden tot dat 17 jaer houdt is ende
 17. begheert alsdan de moedere ofte de dochtere ten zeventien jae(ren) van huer vader te
 18. scheeden mach, huer v(er)hueren ende gaen dienen daer ’t huert beliefven zal
 19. tot hueren jeghen proffijte ende als dezelve dochtere ten huwelijcken
 20. staet zal commen zo zal hij Andries vader schincken liberal(ijcken) de so(mm)e van vijchftich
 21. carolus guldenen eens wel v(er)staende waerdt dat dan daernaer dezelve
 22. dochtere quamen te stervene zonder hoir soo sullen zulcke ghiften van (den) vader
 23. ghegeven wedere-omme commen tot den rechteren ende naesten hoore van hem
 24. Andries vadere ende waer ‘ t dat hij Andries V(er)berchmoest storve zonder
 25. eenighe meer kinderen achter te laethen in den huwel(ijcken) staet soo beset
 26. hij bij des(en) het ’t zelve kindt ofte dochter Grietien liberalijcken met zijnen
 27. vrijen eyghen onbewonghen van hiemant ende ter presentie van
 28. zijn vrienden het derde van zijnen goede, muebele en(de) immueble, toecomen(de) ende
 29. present sonder eennighe wederroepen wel v(er)staende alsvoren compt het
 30. kindt ofte dochtere te sterven zonder hoor dat alle sustenighe dotacie weder
 31. sullen keeren en(de) struyck nemen ten struycke van hem gheveren noch soo es
 32. bespreck van ’s moeders weghen dat sou het kindt dotieren en(de) beghyften sal
 33. doteert en(de) beghift bij des(en) haer kindt en(de) dochtere voors. van het derde
 34. van hae(ren) goede meuble en(de) immuebele p(re)sent en(de) toecommende in alsoverre
 35. als zij gheen kinderen meer en heeft ende waer ’t dat sij meer kin(deren) in den
 36. huwel(ijcken) staet dan drye ofte viere ofte zulcx als Godt beliefven
 37. zal soo sullen ma(n)nen gheestel(ijcke) ende weer(lijcke) daertoe gheropen zijn(de) dat schicken
 38. naer avenante ’t huerlieder discretie wel v(er)staende quamet zoo dat de
 39. dochter sterf onbedeghen alsvoren soo zal dezelve dotatie van de
 40. moeder oock volghen haer naeste hoirs. Actum ten daeghe als
 41. voren ter presentie van (de) ghetuighen voren ghenoempt. t’ Orconden elck
 42. bijsonder zijn handteecken hieronder ghestelt. Onderteeckent
 43. Andries V(er)berchmoest met zeker handtteecken, bij laste Livine Borms
 44. met zeker handteecken, bij laste Lauwereye de Wree met zeker
 45. handteecken, Burchgrave met zeker handteecken, Vlierberghe met zeker
 46. handteecken ende Matheeus V(er)berchmoest met zeker handteecken.
Tweede akte
 1. Heden des(en) 25en junius '81 zoo es voor ons Jan Remoortere
 2. ende Hendrick van Zele schepenen van S(in)te Pauwels ghecommen ende
 3. ghecompareert in propre p(er)sone Lievyne Boorms dewelcke kendt en(de)
 4. lijdt bij des(en) upghedreghen en(de) met goeder herten ghegeven het derde van
 5. haeren goeden zoewel meuble als immeuble, present en(de) toecomende te
 6. weten Margueriete V(er)berchmoest d’welck zij ghehadt heeft bij Andries
 7. Verberchmoest ende dies eyst bespreck indien dat zij Lievine meer
 8. ander ghetraude kin(deren) ghecreghen in hae(ren) huwel(ijck) zoe zal dit kindt deelen
 9. manieren ghelijck zij Lievine ’t zelve kindt belooft heeft elck naer huerl(ijcken)
 10. doot ’t zelve te deelen ende waer ’t bij aldien dat ’t zelve kindt gherackte te
 11. huwen en(de) storve zonder hoir zo zal ’t zelve goedt wederomme commen
 12. in den handen van (de) gerechtighen hoirs vandaer ’t zelve goedt ghecommen es
 13. ende indien ’t zelve kindt gheraeckte te huwen eer dat de vader ofte
 14. moedere doot waeren zoe beloven zij ’t zelve kindt te helpen elck zo zij daer
 15. eere afbegheeren oft hebben willen elck naer zijn v(er)moghen. Dit es aldus
 16. ghedaen ten daeghe en(de) jae(re) als boven. Ons t' erconden. Onderteeckent
 17. Jan van Remoortere met zeker handteecken ende Heyndrick van Zele met
 18. zeker handteecken. 

Foto's van het origineel


Geen opmerkingen:

Een reactie posten