zondag 18 januari 2015

Staten van Goed Jan de Cock, Houdenisse Maije Westelinx (1585)

Bronvermelding

bron:  Rijksarchief Beveren
Archief: Oud archief van Sint-Pauwels en Kemzeke; Staten van goed en wezenrekeningen
register: 374 (hernoemd naar 362 in 2005)
folio: 186v en 187
datum: 1585
Gevonden via de index "Staten van Goed Kemzeke en Sint-Pauwels" uitgebracht op cd door VVF Land van Waas; Samengesteld door Jean-Pierre Vaneygen
Status transcriptie: compleet
Transcriptie gemaakt door: Harold van Aalderen met verbeteringen van Pauwels, Annemarie47 en Bart Jans via het Stamboomforum sectie Leeshulp
(zie: leeshulp_gevraagd_staten_van_goed_akte_jan_de_cock_en_maije_westelinx_sintpauwel_1585)


Tekst

  folio 186v
 1. Staet van goede die bij dese maken en(de)
 2. overbringhen in handen van schepen(en) van S(int)-P(auwel)s
 3. om(m)e overgestelt te werden in de wees(en) bouck
 4. Joos de Hooghe Joos van Meerssche als staen(de)
 5. voochden van (de) II kin(deren) Jan de Cock die hij gehat
 6. heeft bij Maije Swestlyncx zijn huysvr(auwe) zo
 7. hiern(aer) volcht,
 8. Eerst zo es den voorn(oemde) II wees(en) v(er)storven van huerl(uyden) vader de dry
 9. deelen van (de) hofstede met oock de dry deelen in een ghem(et) lants daer an-
 10. ligghen(de) binnen de prochie van S(int)-Pauwels in den Crayenackers en(de) het
 11. ander vierendeel behoirt toe de wees(en) moeder zo in de hofstede als
 12. int ghem(et) lants duerdien zij ts(ae)m de helft gecocht hebben en(de) houdt
 13. oock ter bijlevy(nghe) het vierendeel van (de) voorn(oemde) hofstede haer leven gedueren(de)
 14. welcke hofstede en(de) lant belast met thien maten rogx ts(jae)rs die
 15. heffen d'hoirs Symoen de Maere bovendien noch belast met XX s(chellinghen) g(rooten) ts(jae)rs
 16. den X en(de) XVI (de) heft de w(eduwe) Jacob V(er)beke en(de) belast noch met XXVII stuvers
 17. ts(jae)rs in twee chaertres tot proffijte van Pieter Cole en(de) d'hoirs G(illis) Toen de wees
 18. moeten dooghen de dry delen behalfven dat se de hauwerigge betalen
 19. moet zolanghe de houdenesse van (de) kin(deren) duiert en(de) hae(ren) bijlevynghe
 20. zonder den wees(en) cost
 21. Item den wees(en) is noch v(er)storven van huerl(uyden) vader het vierendeel
 22. in een half bunder lants zulcx de vader gecocht heeft in huwel(ijck)
 23. met de wees moeder en(de) het ander vierendeel compt tot proffijte
 24. van de wees moeder int half buynder lants en(de) de ander helft int
 25. voorn(oemde) half buynder compt oock tot proffijte van (de) (t)wee wees gecocht
 26. bij den voochden dus hebben de wees der inne de dry delen int voorn(oemde) halfs bunder
 27. lants ligghen(de) binnen S(int) P(auwels) in de voorn(oemde) wijck en(de) en es niet belast dan
 28. met shee(ren) rente op de Ast en(de) ghelt jaerl(ijcks) in pachte bij Joos de Caluwe
 29. ghehuurt voor XIIII s(chellinghen) g(rooten) ts(jaer)s wel v(er)staen(de) dat de w(eduwe) G(illes) de Cock hier
 30. innehaut ter bijlevinghe het vierendeel int voorn(oemde) half buynders landts
 31. dus tot proffijte van(de) wees(en) ts(jaer)s VII s(chellinghen) g(rooten)
 32. Item den wees(en) is noch v(er)storven van (de) huysv(rauwe) Jan de Mare Pierinne
 33. Scocx den wees(en) oude moye over de wees(en) potie XII p(ond) g(rooten) eens in geld
 34. de welcke houdt Joos de Caluwe op v(er)loop den pen(ning) XVI zolange
 35. alst den voochden belieft off dat hij Joos de Caluwe beset doen
 36. zal dus hier XII p(ond) g(rooten)
 37. Item den voorn(oemde) Joos de Caluwe getraut hebben(de) de wees(en) moeder heeft
 38. genomen te houden de twee voorn(oemde) kin(deren) vrij en(de) vranck van montcosten sieck
 39. en(de) gesont cleen reen vrij van settin(ghe) bruloghen kinderheffen en(de) alle andere
 40. oncosten die den wees(en) zoude mogen overco(m)men en(de) dit voor den tijt dat het
 41. joncxste kindt zal oudt wes(en) XV jae(ren) welcke houdenesse expire(ren)
 42. folio 187
 43. zal kerss(avon)t neghentich naestcomen(de) ten wae(re) dat het joncxste quame van
 44. leven(de) lijve ter doot zo v(er)schijnt en(de) volhent den voorn(oemde) houdenesse als het oudste
 45. zal wes(en) XV jae(ren) oudt waervoor hij Joos de Caluwe heeft alle het haffel(ijck)
 46. goet bevonden int sterfhuijs van(de) wees(en) vader binnen en(de) buyten den huyse zo
 47. wel schulden van baten als schulden van achterdeel boven dese heeft hij Joos
 48. de Caluwe alle de kin(deren) goet te ghebruycken zolanghe de houdenesse dueren
 49. zal te weten de wees(en) potie inde hofstede en(de) int ghem(et) landts en(de) het
 50. vierendeel int half buynder lants zulcx de vader gecocht heeft met de
 51. wees(en) moeder met conditie dat hij Joos de Caluwe moet betalen en(de)
 52. houden t(e) zijne laste alle de renten d(aer)op staen(de) zouden den wees(en) cost boven
 53. dese is den voorn(oemde) Joos de Caluwe gehouden te ontheffen ende te ontlasten
 54. den wees(en) van X s(chellinghen) g(rooten) tsj(aers) spreken(de) en(de) op de voorn(oemde) hofstede en(de) de zelve te
 55. lossene over de voorn(oemde) wees(en) int tpont gr(ooten) tsj(aer)s dat heft de we(duwe)
 56. Jacob V(er)beke ofte emmers te tellen de wees(en) acht pont gr(ooten) in ghelde
 57. dit is aldus ghed(aen) ter p(rese)ntie van(de) voorn(oemde) voochden en(de) Joos de Caluwe
 58. en(de) de wees(en) moeder
 59. Aldus overghegeven de voorn(oemde) staet van goede en(de) houdenesse van (de) wees(en)
 60. n(aer) ons beste v(er)stant en(de) wetentheyt ons t'orconden onderteeckent Joos
 61. de Hooghe Joos van Meerssche met zeker hanteecken en Joos
 62. de Caluwe met zeker handteecken

 • Brulog == bruiloft (zie bruiloft in de GTB)
 • bylevinghe == levenslang vruchtgebruik zie ook bylevinghe
 • De plaatselijke munteenheid was "pond grooten Vlaams" die onderverdeeld was in 12 schellingen of 240 grooten.
 • ß staat op zich zelf voor s(chellinghen) en het is gebruikelijk dit, waarschijnlijk om onderscheid van andere muntsoorten helder te maken, te noemen als schellinghen grooten (referenties hiervoor zijn eenvoudig te vinden met de zoektermen "schellinghen grooten" en "scellinghen grooten" ).

  Foto's