woensdag 24 december 2014

Staten van Goed Bouwen de Cock (1541)

Bronvermelding

bron:  Rijksarchief Beveren
Archief: Oud archief van Sint-Pauwels en Kemzeke; Staten van goed en wezenrekeningen
register: 374 (hernoemd naar 362 in 2005)
folio: 11
datum: 21 juni 1541
Gevonden via de index "Staten van Goed Kemzeke en Sint-Pauwels" uitgebracht op cd door VVF Land van Waas; Samengesteld door Jean-Pierre Vaneygen
Status transcriptie: compleet
Transcriptie gemaakt door: Harold van Aalderen, met correcties van Pauwel en Bart Jans via het Stamboomforum Leeshulp
(zie leeshulp_gevraagd_bouwen_de_cock_staten_van_goed_1541_sintpauwels )

Tekst

 1. Den kinde(ren) van Bauwen de Cock
 2. Staet van goede die over gheeft Jan Taeijbaert en(de) Thomaes
 3. Noeijndt als staende voochden van den kijnderen van Bouwen
 4. de Kooc Item een half buynd(er)t erven (landts) gheleghen by(n)nen
 5. t' S(int)e Pauwels oost an de kijnderen van Jacob Masanne zuyt
 6. Dries Piersens belast met zes maten rog(tienden) noch de helft van IIc st(uivers)
 7. by(n)nen der zelver prochien voor Jan Vaels ost an tsGrauen strate
 8. west an Jan Landerijcx noch het vierendeel van vijf hond(er)t
 9. roeden ost an Jan Valc west Pauwels Weyn uuijtgaende uuijt den
 10. helen acker XVI stuvers en(de) eennen halven lijfrentten Jan Papaert
 11. noch een hofstede by(n)nen der zelver prochien ost an tsGrauen strate
 12. west de wees(en) van Jan Pauwels an desen p(ar)selen de moeder huer.
 13. belenijnghe an houdt en(de) de husen behoren de moed(er) half toe en(de) desen
 14. voors(egde) moeder heeft dese zeven kijnderen ghenomen te houdene tmet dat
 15. jonckxte xv jaer oudt ys welc kyndt te Bamesse XVc XLII oudt
 16. was IIII jaren in houdende dat zou elcken gheven moet een pont g(rooten)
 17. de knechtken en(de) de meijskens elc een half  brughewandt dus behoudt
 18. de moeder alle de have

Opmerkingen bij de tekst
-Met de Grauenstrate wordt waarschijnlijk de Grauwensteenstraat in Sint-Pauwels bedoeld
-Bamesse is de mis voor Sint Bavos op 1 oktober

Foto's


 

donderdag 18 december 2014

Over buitenechtelijk kind van Andries Verberckmoes en Livine Borms (1577 en 1581)

Bronvermelding

bron:  Rijksarchief Beveren
Archief: Oud archief van Sint-Pauwels en Kemzeke; Staten van goed en wezenrekeningen
register: 374 (hernoemd naar 362 in 2005)
folio: 170 en 171
datum: 13 april 1577 en 25 juni 1581
Gevonden via de index "Staten van Goed Kemzeke en Sint-Pauwels" uitgebracht op cd door VVF Land van Waas; Samengesteld door Jean-Pierre Vaneygen
Status transcriptie: compleet
Transcriptie gemaakt door: Chris van Dijkum met correcties van Kasper Lundeman en Pauwel via Stamboom forum de sectie Leeshulp

Tekst

 1. Hedent des(en) 13 in april 1577 zo zijn v(er)gadert gheweest ten huyse van
 2. Adriaen Maesweerdt binnen S(in)te Pauwels de persoonen hiernaer volghen(de),
 3. te wetene heer P(iete)r Tack pastoor derselver prochie ende heer Jan de
 4. Burchgrave capelaen derselver prochie ende Olivier van Vlierberghe, Matheeus
 5. V(er)berchmoest ende Lauwereye de Wree, aldaer v(er)accordeert sij(nde) ter p(re)sentie
 6. van de ghetuyghen alsvoren met een vriende(lijck) appointement irrevocabele eenen
 7. Andries V(er)berchmoest met Levine Borms van alle zulcke zaeken die zij soude
 8. moghen met malcanderen uuytstaen hebben ter cause van een procuratie ofte
 9. generatie van eene vrucht die gewonnen es buyten den huwel(ijcken) staet tusschen
 10. hem Andries ende Levyne Borms, genaempt Margueriete ende de houdt
 11. van (de) kinde es twee jae(ren) ende acht maenden ende des(en) twee p(er)soonen voors.
 12. schelden malcanderen quyte alsoo wel d’één als d’andere van alle defloratie,
 13. beloften die heymel(ijck) oft openbaer soude moghen ghebuert zijn hoe ende
 14. in wat qualiteyt dat ghebuert zoude moghen wes(en) alle excepsie huitghe...
 15. op coditie soo hiernaer volcht dat hij Andries es ghehouden (midtsgaders
 16. ...) het voors. kindt Grietien te houden tot dat 17 jaer houdt is ende
 17. begheert alsdan de moedere ofte de dochtere ten zeventien jae(ren) van huer vader te
 18. scheeden mach, huer v(er)hueren ende gaen dienen daer ’t huert beliefven zal
 19. tot hueren jeghen proffijte ende als dezelve dochtere ten huwelijcken
 20. staet zal commen zo zal hij Andries vader schincken liberal(ijcken) de so(mm)e van vijchftich
 21. carolus guldenen eens wel v(er)staende waerdt dat dan daernaer dezelve
 22. dochtere quamen te stervene zonder hoir soo sullen zulcke ghiften van (den) vader
 23. ghegeven wedere-omme commen tot den rechteren ende naesten hoore van hem
 24. Andries vadere ende waer ‘ t dat hij Andries V(er)berchmoest storve zonder
 25. eenighe meer kinderen achter te laethen in den huwel(ijcken) staet soo beset
 26. hij bij des(en) het ’t zelve kindt ofte dochter Grietien liberalijcken met zijnen
 27. vrijen eyghen onbewonghen van hiemant ende ter presentie van
 28. zijn vrienden het derde van zijnen goede, muebele en(de) immueble, toecomen(de) ende
 29. present sonder eennighe wederroepen wel v(er)staende alsvoren compt het
 30. kindt ofte dochtere te sterven zonder hoor dat alle sustenighe dotacie weder
 31. sullen keeren en(de) struyck nemen ten struycke van hem gheveren noch soo es
 32. bespreck van ’s moeders weghen dat sou het kindt dotieren en(de) beghyften sal
 33. doteert en(de) beghift bij des(en) haer kindt en(de) dochtere voors. van het derde
 34. van hae(ren) goede meuble en(de) immuebele p(re)sent en(de) toecommende in alsoverre
 35. als zij gheen kinderen meer en heeft ende waer ’t dat sij meer kin(deren) in den
 36. huwel(ijcken) staet dan drye ofte viere ofte zulcx als Godt beliefven
 37. zal soo sullen ma(n)nen gheestel(ijcke) ende weer(lijcke) daertoe gheropen zijn(de) dat schicken
 38. naer avenante ’t huerlieder discretie wel v(er)staende quamet zoo dat de
 39. dochter sterf onbedeghen alsvoren soo zal dezelve dotatie van de
 40. moeder oock volghen haer naeste hoirs. Actum ten daeghe als
 41. voren ter presentie van (de) ghetuighen voren ghenoempt. t’ Orconden elck
 42. bijsonder zijn handteecken hieronder ghestelt. Onderteeckent
 43. Andries V(er)berchmoest met zeker handtteecken, bij laste Livine Borms
 44. met zeker handteecken, bij laste Lauwereye de Wree met zeker
 45. handteecken, Burchgrave met zeker handteecken, Vlierberghe met zeker
 46. handteecken ende Matheeus V(er)berchmoest met zeker handteecken.
Tweede akte
 1. Heden des(en) 25en junius '81 zoo es voor ons Jan Remoortere
 2. ende Hendrick van Zele schepenen van S(in)te Pauwels ghecommen ende
 3. ghecompareert in propre p(er)sone Lievyne Boorms dewelcke kendt en(de)
 4. lijdt bij des(en) upghedreghen en(de) met goeder herten ghegeven het derde van
 5. haeren goeden zoewel meuble als immeuble, present en(de) toecomende te
 6. weten Margueriete V(er)berchmoest d’welck zij ghehadt heeft bij Andries
 7. Verberchmoest ende dies eyst bespreck indien dat zij Lievine meer
 8. ander ghetraude kin(deren) ghecreghen in hae(ren) huwel(ijck) zoe zal dit kindt deelen
 9. manieren ghelijck zij Lievine ’t zelve kindt belooft heeft elck naer huerl(ijcken)
 10. doot ’t zelve te deelen ende waer ’t bij aldien dat ’t zelve kindt gherackte te
 11. huwen en(de) storve zonder hoir zo zal ’t zelve goedt wederomme commen
 12. in den handen van (de) gerechtighen hoirs vandaer ’t zelve goedt ghecommen es
 13. ende indien ’t zelve kindt gheraeckte te huwen eer dat de vader ofte
 14. moedere doot waeren zoe beloven zij ’t zelve kindt te helpen elck zo zij daer
 15. eere afbegheeren oft hebben willen elck naer zijn v(er)moghen. Dit es aldus
 16. ghedaen ten daeghe en(de) jae(re) als boven. Ons t' erconden. Onderteeckent
 17. Jan van Remoortere met zeker handteecken ende Heyndrick van Zele met
 18. zeker handteecken. 

Foto's van het origineel


Staten van Goed Jan de Cock houdenisse Margriete Verberckmoest (1634)

Bronvermelding

Bron:  Rijksarchief Beveren
Staten van Goed: Sint-Pauwels en Kemzeke
Register: 374 (hernoemt naar 362 in 2005)
Folio: 65 t/m 67v (6 totaal)
datum: 21 - 12 - 1634
Gevonden via de index "Staten van Goed Kemzeke en Sint-Pauwels" uitgebracht op cd door VVF Land van Waas; Samengesteld door Jean-Pierre Vaneygen
Status transcribtie: concept
transcriptie gemaakt door: Harold van Aalderen 

Transcribtie 

folio 65
 1. Staet van goede die bij desen overgeeft Margriete
 2. Verberckmoest we(duwe) wijlent Jan de Cocq met de
 3. voichden van(de) voors(egde) wees(en) Jan de Cocq s(aliger) m(emori) van alle
 4. de goede(re)n huysen ende landen en(de) meublen gelijck men
 5. ten voorschreven sterfhuyse bevindt e(nde) dat in der manieren
 6. zoo hier naer volcht.
 7. first achtergelaten bij den voors(egde) Jan de Cock het III (de) part
 8. van ontrent IX gem(et) lants gelege binnen de pro(chie) van
 9. welcelr bij versterfse van P(iete)r en(de) Maria Westerlincx
 10. gelegen met Joos en(de) P(iete)r Decaluwe onverdeelt
 11. niet belast van met s' Heeren d' herut
 12. Item noch de helft van dry plecken bosch tot beleden bij de
 13. Hoochstraeten groot int geheele ontrent dry gem(et) wesen(de)
 14. feen daerinne blijft onverlet staen de pretensie van
 15. overleden, als wet seude d'autste hoir.
 16. Item noch het III(de) part IIII c(ent) r(oede) lants gelegen in
 17. schoor van Vennebroeck bij versterfen van Maria
 18. Westerlincx oock gelegen. met Joos en(de)P(iete)r Decaluwe
 19. onverdeelt niet belast
 20. Item noch geconquesteert met de voors(egde) Margriete
 21. Verberckmoest een behuysde hofstede gelehgen in de
 22. Potterstrate op de pro(chi)e van S(in)t-Pauwels, oost
 23. 's Herenstrate, zuyt Geeraert van (de) Poele Tanja
 24. Vxoruen, west Jan de Wilde, noort van sel(ve) gecomen
 25. van Joos Impins en(de) Daniel van Osselare, belast
 26. met vijf maten en half rogx aen (de) Prelaet van
 27. Bodeloo, fude noch bovendien belast met XX s(chellinghen) g(rooten) ts(jae)rs
 28. aen Joos van Bogaerd tot Waesnele waer in de wees(en)
 29. met d'hoirs compt de helft met de voors(egde) Margriete
 30. Verberckmoes on(v)erdeelt
 31. Item noch geconquesteert een half bunder lants gelegen
 32. binnen S(in)t-Pauweles in der Heuldonck landen de oost
 33. s' Heerenstrate, zuyt Jan de Wilde, west den sel(ve)
 34. noort de w(eduw)e jor Jan de Camie en haer hoirs belast
 35. met XX s(chellinghen) g(rooten) tsj(ae)rs aen(de) hoirs van Jacob Truijman
 36. waer in de wees(en) compt de helft met de voorschrev(en)
 37. Margeriete Verberckmoest onverdeelt
 38. Item compt de wees(en) in de venditie van t'gene
 39. dat int gemeen is vercocht ov(er) hun paert de
 40. somme van -- LXII p(ond) VI s(chellinghen) g(rooten)
folio 65v
 1. Item compt de voors(egde) weesen over het gene dat voor
 2. de weesen alleene is bevoocht wir onverleyt de som(m)e
 3. van -- XVIII p(ond) VII s(chellinghen) g(rooten)
 4. Item uuit het st(aten van) goet voor baete aen Matthijs Boele
 5. overcoop van boucher de somme van VIII p(ond) VIII s(chellinghen) g(rooten)comp ov(er)
 6. de weesen -- IIII p(ond) IIII s(chellinghen) g(rooten)
 7. Item noch een obl(igatie) van IX p(ond) g(rooten) ten laste van Joos Schelfhaut
 8. over den coop van een peert compt voor de weesen
 9. -- IIII p(ond) X s(chellinghen) g(rooten)
 10. Item noch zoo wordt teh voors(egde) st(aten van goed) bevonden ontrent
 11. XVIII sacken rogx waer in de weesen compt IX sacken
 12. e(nde) gerekent tegen XVIII s(chellinghen) g(rooten) den sack compt t'samen
 13. -- VII p(ond) XVI s(chellinghen) g(rooten)
 14. Item noch zoo uuidt st(aten van goed) aen P(iete)r de Mare over overlaten
 15. van land de somme van II p(ond) XIII s(chellinghen) IIII g(rooten) compt ov(er) de
 16. wees(en) part de somme van -- I p(ond) VI s(chellinghen) VIII g(rooten)
 17. Item noch compt de wees(en) van Jan de Cocq weeten
 18. e(nde) dat over het omverlaten van het lant achter de
 19. kercke met de verboethes de somme van
 20. -- II p(ond) g(rooten)
 21. Item noch het cauthaut achter de kercke
 22. genomen int geheele op seven ponden groo(te)n e(nde) de wees(en)
 23. part III p(ond) X s(chellinghen) g(rooten)
 24. Item noch ov(er) de weesen part int stroot by deh hoope
 25. genomen het wees(en) part op de somme van
 26. -- XX s(chellinghen) g(rooten)
 27. Item noch ov(er) van gelyt ov(er) de wees
 28. part de somme van -- XVIII s(chellinghen) g(rooten)
 29. Item noch ov(er) het lijnsant dat op der solder licht
 30. compt ov(er) de wees(en) part IIII p(ond) XI s(chellinghen) VIII g(rooten)
 31. Item noch over de ure e(nde) over het caf over
 32. de weesen part -- XII s(chellinghen) g(rooten)
 33. Schult van achterdeelen bevonden ten
 34. voorn(oemde) sterfhuyse van Jan de Cocq
 35. first een obli(gatie) aen P(iete)r Smet tot Nieukercken as voicht
 36. van(de) wees Michiel Vereecken inhouden(de) XVI p(ond) g(rooten) loopende
 37. ten interest berachtert dry jaerl(ijck) t'samen XIX p(ond) g(rooten)
 38. compt ov(er) de weesen -- VX p(ond) X s(chellinghen) g(rooten)
folio 66
 1. rest noch aen de voors(egde) P(ieter) Smet de som(m)e van X p(ond) g(rooten) par obligatie
 2. compt ov(er) de weesen -- V p(ond) g(rooten)
 3. item rest noch aen (de) weesen Joos de Caluwe de som(m)e van
 4. XVI p(ond) XI s(chellinghen) VIII g(rooten) par obliga(ti)e met een jaer verloop compt
 5. int geheele XVII p(ond) XI s(chellinghen) VIII g(rooten), e(nde) ov(er) de weesen part
 6. -- VIII p(ond) XVI s(chellinghen) II g(rooten)
 7. Item rest aen Jan van (de) Poele lakensuyeer S(in)t Nicl(aas) over
 8. coop van laken e(nde) anders(..)s de som(m)e van VII p(ond) XVII s(chellinghen) II g(roten)
 9. compt ov(er) de wees(en) part --- III p(ond) XVIII s(chellinghen) VII g(rooten)
 10. Item rest noch aen Michiel Wittook van verhaelde
 11. stoffen II p(ond) VII s(chellinghen) VII g(rooten) VI d(eniers) compt ov(er) de wees(en part
 12. --- I p(ond) III s(chellingen IX g(rooten) IX d(eniers)
 13. Item rest noch aen Jan Spits over reste
 14. van een(ig) hout de som(m)e van V s(chellinghen) VI g(rooten) compt ov(er) de wees(en
 15. part -- II s(chelllinghen) IX g(rooten)
 16. Item rest noch aen Jan Scriy S(in)t Nicl(aas) de som(m)e van III p(ond) XII s(chellingen g(rooten)
 17. als te cort betaelt ov(er) een aflossing van een(ig) chr(...)
 18. dus hier ov(er) de wees(en) part -- I p(ond) XVI s(chellinghen) IV g(rooten)
 19. Item rest noch aen Nicl(aas) de Bock de som(m)e van XVI p(ond) g(rooten)
 20. par obl(igatie) souperid ten intereste met noch aen jaer
 21. verloop compt ov(er) de wees(en) part -- VIII p(ond) X s(chellinghen) g(rooten)
 22. Item rest nog aen Gillus xpraeris de som(m)e van VIII p(ond) g(rooten) 
 23. par obl(igatie) souperid oick ten intereste met twee jae(ren)
 24. verloop ts(jaer)s IX p(ond) g(rooten) e(nde) ov(er) de wees(en) part
 25. --- IIII p(ond) X s(chellinghen) g(rooten)
 26. Item rest aen Andr(eas) Spruyt de som(m)e van
 27. VIII p(ond) g(rooten) par obligae(tie) loopende ten intereeste met 2
 28. jaeren verloop ts(jaer)s IX p(ond) g(rooten) compt ov(er) de weesen part
 29. -- IIII p(ond) X s(chellinghen) g(rooten)
 30. Item rest noch aen Gerrit der Vlaskoop(er) 
 31. de somme van VIII p(ond) g(rooten) ov(er) coop van anderhalf tonne
 32. oosters lijsaet compt ov(er) de wees(en) part
 33. -- IIII p(ond) g(rooten)
 34. Item rest noch aen Dierick van Deuyse
 35. V p(ond) g(rooten) ov(er) coop van lijsaet gesaeyt der somer 1634
 36. compt ov(er) de wees(en) part -- II p(ond) X s(chellinghen) g(rooten)
 37. Item rest aen Jan Baert P(ieter)s II p(ond) III s(chelinghen) IIII g(rooten ov(er) regte par
 38. obliga(tie) ov(er) coop van lijsaet compt ov(er) de
 39. wees(en) part -- XXI s(chellinghen) VIII g(rooten)
 40. Item rest aen (de) H(eilighe) Geest van S(in)t-Pauwels over regte
 41. van een jaer lantpacht (ver)sch(ijn)en kerss(avont) 1630 de
 42. som(m)e van I p(ond XIII s(chellinghen) IIII g(rooten) compt ov(er) de wees(en) part
 43. --- XVI s(chellinghen) VIIII g(rooten)
                                          folio 66v
                                          1.  Item rest over aen (de) voors(egde) H(eilighe) Geest van S(in)t-Pauwels
                                          2. de jae(ren) 1631, 1633 en(de) 1634 van lantpacht ter
                                          3. V p(ond) gr(ooten) ts(jaer)s ts(aeme)n XV p(ond) g(rooten) compt ov(er) de wees(en) part
                                          4. -- VII p(ond) X s(chellinghen) g(rooten)
                                          5. Item rest noch aen mijnheer den pastoir
                                          6. van S(in)t-Pauwels over twee jae(ren) lantpacht
                                          7. t'lest staende te verschijnen kerss(avont) t 1634 de
                                          8. som(m)e van VIII p(ond) X s(chelllingen) g(rooten) compt ov(er) de wees(en) part
                                          9. -- IIII p(ond) V s(chellinghen) g(rooten)
                                          10. item rest noch aen Andreus van Herd
                                          11. ov(er) dafd rest van Kemseke II p(ond) VIII s(chelllinghen) IIII g(rooten) compt ov(er)
                                          12. de wees(en) part -- 1 p(ond) IIII s(chellinghen) II g(rooten)
                                          13. Item rest aen Joos Stoop ov(er) de setting(he) van(de) jaeren
                                          14. 1633 van(de) bouck van IIII s(chellinghen) VI g(rooten) t'gemet de som(m)e van
                                          15. II p(ond) XI s(chellinghen VX g(rooten) compt ov(er) de wees(en) part
                                          16. -- XXV s(chellinghen) X g(rooten) VI d(eurne) 
                                          17. Aen Jacquis Ingelr ov(er) levering van bierslede
                                          18. e(nde) anders j(aer)e met herin gerekent 14 Octob(ris) 1634 
                                          19. de som(m)e van II p(ond) XV s(chellinghen) VIII g(rooten) compt ov(er) de wees(en)
                                          20. part -- I p(ond) VII s(chellinghen) X g(rooten)
                                          21. Item rest noch aen Jan van Immen ov(er) een jaer gans pacht
                                          22. den somer 1634 II p(ond) XV s(chellinghen) g(rooten) compt over de wees(en) part
                                          23. -- I p(ond) VII s(chellingen) VI g(rooten)
                                          24. Item rest noch aen Corn(elis) de Cocq ov(er)
                                          25. mennen e(nde) pachtingx XXXIII s(chellinghen) compt ov(er) de wees(en)
                                          26. -- XVI s(chellinghen) VI g(rooten)
                                          27. Aen Joos Seurs S(in)t Jans Steen
                                          28. van peerdewerck VI s(chellinghen) g(rooten) compt ov(er) de wees(en)
                                          29. part -- III s(chellinghen) g(rooten)
                                          30. Item rest noch aen Joos de Caluwe ov(er) lerieren(de)
                                          31. van terwe, peerdewerck en(de) kerren t' (jaer)s
                                          32. -- XXVIII s(chellinghen) IIII g(rooten)
                                          33. compt ov(er) de wees(en) 
                                          34. part XIIII s(chellinghen) II g(rooten)
                                          35. Aen Jan van Deuyse ov(er) een tourmaer
                                          36. gebruyct den somer 1634 X s(chellinghen) X g(rooten) compt ov(er) de helft
                                          37. -- V s(chellinghen) V g(rooten) 
                                          38. Aen Jan de Wede van mennen ende
                                          39. peerdewerck de som(m)e van XXXIX s(chellinghen) g(rooten) compt ov(er) 
                                          40. de wees(en) helft -- XIX s(chellinghen) VI g(rooten)
                                          41. Aen Gillus de Dijcken ov(er) peerdewerck en(de) mennen
                                          42. niet ?? ov(er) reste van meel en(de) andere j(aer)e tsj(aer)s XXV s(chellinghen) g(rooten)
                                          43. compt ov(er) de wees(en) part -- XII s(chellinghen) VI g(rooten)
                                          44. Aen P(iete)r Ierennas ov(er) reste van coop van hauden III s(chellinghen) VIII g(rooten)
                                          45. compt ov(er) de wees(en) part -- I s(chellinghen) VX g(rooten)
                                          folio 67
                                          1. Aen Gilles d' Hondt ov(er) senerig van samen V s(tuivers) VI g(rooten) 
                                          2. compt ov(er) de wees part II s(chellinghen) VX g(rooten) 
                                          3. Aen Jaecques van ??? over lijsaet lant 
                                          4. sen somer 1634 compt ov(er) de wees(en) part 
                                          5. -- II p(ond) g(rooten) 
                                          6. Aen Laurs Roose van lijsaet lant den somer 1634 
                                          7. VII p(ond) g(rooten) compt ov(er) de helft -- III p(ond) X s(chellinghen) g(rooten) 
                                          8. Aen Joos van Deuyse van't cluysen hoft over twee 
                                          9. garpen deren den somer 1634 II p(ond) VI s(chellinghen) VIII g(rooten) compt ov(er 
                                          10. de wees(en) part -- XXIII s(chellinghen) IIII g(rooten) 
                                          11. Aen Jacob Claeysse van verteerd gelaege V s(chellinghen) g(rooten) 
                                          12. compt ov(er) de wees(en) part -- II s(chellinghen) VI g(rooten) 
                                          13. Aen Gillus van Bogaerd van verhaelen vieren 
                                          14. procuren(de) diensten en(de) andere j(aer)e par accordt IIII p(ond) g(rooten) 
                                          15. compt ov(er) de wees(en) part -- II p(ond) g(rooten) 
                                          16. Aen Jan van(de) Straeten costen van wa? van duytbaers 
                                          17. burcastssys, maelderijn, koegelt e(nde) anderss? de somme 
                                          18. van IIII p(ond) g(rooten) compt ov(er) de wees(en) part -- II p(ond) g(rooten) 
                                          19. Aen (de) w(eduw)e Roddderinc Duernick ov(er) rest van teercosten 
                                          20. geschiet int wt baert I p(ond) VIII s(chellingen IIII g(rooten) compt ov(er) de wees(en) 
                                          21. par -- XIIII s(chellinghen) II g(rooten) 
                                          22. Aen Joos van Bogaerd tot waes?? ov(er) dry jae(ren) 
                                          23. ??? vvan XX s(chellinghen) g(rooten) ts(jae)rs tlest ?? in?? 1634 III p(ond) g(rooten) compt 
                                          24. ov(er) de wees(en) part -- XXX s(chellinghen) g(rooten) 
                                          25. Aen Jan an Deuyse ont?? van (de) Abt van Baudeloo 
                                          26. ov(er) ??est maen rogx tslest saemd te verschijnen 
                                          27. hersst 1634 ten V s(chellinghen) g(rooten) de mate compt II p(ond) XI s(chellinghen) g(rooten) 
                                          28. ov(er) de wees(en) part -- I p(ond) VII s(chellinghen) VX g(rooten) 
                                          29. Aen Jan Verlee ov(er) twee jae(ren) rente ten II p(ond) g(rooten) ts(jae)rs 
                                          30. sprekend op 't goet Marg(riete) Verberckmoest t'lest 
                                          31. hersst 1634 compt IIII p(ond) g(rooten) e(nde) ov(er) de wees(en) 
                                          32. -- II p(ond) g(rooten) 
                                          33. Aen (de) hoirs van Jacob Truyman een jaer 
                                          34. van XX s(chellinghen) g(rooten) ts(jae)rs pshermen half maert 1634 compt 
                                          35. ov(er) de wees(en) -- X s(chellinghen) g(rooten) 
                                          36. Aen idem ov(er) d(e) jaer staen(de) in verschijnen half mart 
                                          37. 1635 XX s(chellinghen g(rooten) compt ov(er) de wees(en) 
                                          38. -- X s(chellinghen) g(rooten)
                                          folio 67v
                                          1. Aen Joos Stoop ov(er) reste van berusten van Jan 
                                          2. Noents hitsol en(de) ov(er) de bendn van w(eduw)e Jan van 
                                          3. Goetem was ts(jaer)s V s(chellinghen) XI g(rooten) compt ov(er) de wees part 
                                          4. ..II s(chellinghen) XI g(rooten) ??? 
                                          5. Aen Seluir Stoop ov(er) dopsnuven van 
                                          6. venditie de somme van IIII s(chellinghen) g(rooten) compt ov(er) de weesen 
                                          7. II s(chellinghen) g(rooten) 
                                          8. Item comen(de) de vijf overrge kinderen van wijlent 
                                          9. Jan de Cocq haerl(uyden) vader namelijk Hans, Janneken 
                                          10. Grietken, Andries en(de) Pieryntken sCocx elck IX p(ond) g(rooten) 
                                          11. gel(ijke) som(m)e als Tanneken en(de) Marijken sCocx so sade 
                                          12. hebben ov(er) haer(luyden) vader(lijck) bruytgewant ov(er) 
                                          13. de voors(egde) vijf kinderen de som(m)e van XLV p(ond) g(rooten) 
                                          14. Noch betaelen Jacques van Bogaerde en(de) Gillus 
                                          15. Willaert deen ov(er) het vieren en(de) dan derov(er) het 
                                          16. schrijven vande venditie XIII s(chellinghen)) IIII g(rooten) compt ov(er) de 
                                          17. weesen -- VX s(chellinghen) VIII g(rooten) 
                                          18. Aen Grieffier ov(er) trihrun van wees(en) staet van 
                                          19. goede de somme van - 
                                          20. Aen Jan Noents f(iliu)s Jans ov(er) eeck van een ploech 
                                          21. II s(chellinghen) g(rooten) compt ov(er) de wees(en) part -- I s(chellinghen) g(rooten) 
                                          22. Aen St(...)s van Jacques Maes ov(er) de berukten divsn 
                                          23. gehadt heeft van P(iete)r van Stappen over Maeyken 
                                          24. Westerllincx de som(m)e van II p(ond) g(roten), compt ov(er) de 
                                          25. wees(en) part -- XX s(chellinghen) g(rooten) 
                                          26. Aen P(iete)r van Stappen ov(er) de bijlirum van Maeijken 
                                          27. Westerlincx het III(e) part van XIIII g(rooten) II s(tuivers) ts(jae)rs 
                                          28. van jare 1634 compt ov(er) de wees(en) part 
                                          29. -- VII s(chellinghen) X g(rooten) III ?? 
                                          30. Aldus overbrocht en(de) geberifuri bij de haudenisse 
                                          31. dese geteeckene hebben(de) dese XXI(e) decemb(ri) 1634 
                                          32. en(de) waer ond(erteken)t met tmerck Margriete Verbercmoes 
                                          33. my conc(ordat) as Griffier (Sint) (Pauwels) was ond(erteken)t J. 
                                          34. IJsebrant

                                          Foto's van de akte