donderdag 18 december 2014

Staten van Goed Jan de Cock houdenisse Margriete Verberckmoest (1634)

Bronvermelding

Bron:  Rijksarchief Beveren
Staten van Goed: Sint-Pauwels en Kemzeke
Register: 374 (hernoemt naar 362 in 2005)
Folio: 65 t/m 67v (6 totaal)
datum: 21 - 12 - 1634
Gevonden via de index "Staten van Goed Kemzeke en Sint-Pauwels" uitgebracht op cd door VVF Land van Waas; Samengesteld door Jean-Pierre Vaneygen
Status transcribtie: concept
transcriptie gemaakt door: Harold van Aalderen 

Transcribtie 

folio 65
 1. Staet van goede die bij desen overgeeft Margriete
 2. Verberckmoest we(duwe) wijlent Jan de Cocq met de
 3. voichden van(de) voors(egde) wees(en) Jan de Cocq s(aliger) m(emori) van alle
 4. de goede(re)n huysen ende landen en(de) meublen gelijck men
 5. ten voorschreven sterfhuyse bevindt e(nde) dat in der manieren
 6. zoo hier naer volcht.
 7. first achtergelaten bij den voors(egde) Jan de Cock het III (de) part
 8. van ontrent IX gem(et) lants gelege binnen de pro(chie) van
 9. welcelr bij versterfse van P(iete)r en(de) Maria Westerlincx
 10. gelegen met Joos en(de) P(iete)r Decaluwe onverdeelt
 11. niet belast van met s' Heeren d' herut
 12. Item noch de helft van dry plecken bosch tot beleden bij de
 13. Hoochstraeten groot int geheele ontrent dry gem(et) wesen(de)
 14. feen daerinne blijft onverlet staen de pretensie van
 15. overleden, als wet seude d'autste hoir.
 16. Item noch het III(de) part IIII c(ent) r(oede) lants gelegen in
 17. schoor van Vennebroeck bij versterfen van Maria
 18. Westerlincx oock gelegen. met Joos en(de)P(iete)r Decaluwe
 19. onverdeelt niet belast
 20. Item noch geconquesteert met de voors(egde) Margriete
 21. Verberckmoest een behuysde hofstede gelehgen in de
 22. Potterstrate op de pro(chi)e van S(in)t-Pauwels, oost
 23. 's Herenstrate, zuyt Geeraert van (de) Poele Tanja
 24. Vxoruen, west Jan de Wilde, noort van sel(ve) gecomen
 25. van Joos Impins en(de) Daniel van Osselare, belast
 26. met vijf maten en half rogx aen (de) Prelaet van
 27. Bodeloo, fude noch bovendien belast met XX s(chellinghen) g(rooten) ts(jae)rs
 28. aen Joos van Bogaerd tot Waesnele waer in de wees(en)
 29. met d'hoirs compt de helft met de voors(egde) Margriete
 30. Verberckmoes on(v)erdeelt
 31. Item noch geconquesteert een half bunder lants gelegen
 32. binnen S(in)t-Pauweles in der Heuldonck landen de oost
 33. s' Heerenstrate, zuyt Jan de Wilde, west den sel(ve)
 34. noort de w(eduw)e jor Jan de Camie en haer hoirs belast
 35. met XX s(chellinghen) g(rooten) tsj(ae)rs aen(de) hoirs van Jacob Truijman
 36. waer in de wees(en) compt de helft met de voorschrev(en)
 37. Margeriete Verberckmoest onverdeelt
 38. Item compt de wees(en) in de venditie van t'gene
 39. dat int gemeen is vercocht ov(er) hun paert de
 40. somme van -- LXII p(ond) VI s(chellinghen) g(rooten)
folio 65v
 1. Item compt de voors(egde) weesen over het gene dat voor
 2. de weesen alleene is bevoocht wir onverleyt de som(m)e
 3. van -- XVIII p(ond) VII s(chellinghen) g(rooten)
 4. Item uuit het st(aten van) goet voor baete aen Matthijs Boele
 5. overcoop van boucher de somme van VIII p(ond) VIII s(chellinghen) g(rooten)comp ov(er)
 6. de weesen -- IIII p(ond) IIII s(chellinghen) g(rooten)
 7. Item noch een obl(igatie) van IX p(ond) g(rooten) ten laste van Joos Schelfhaut
 8. over den coop van een peert compt voor de weesen
 9. -- IIII p(ond) X s(chellinghen) g(rooten)
 10. Item noch zoo wordt teh voors(egde) st(aten van goed) bevonden ontrent
 11. XVIII sacken rogx waer in de weesen compt IX sacken
 12. e(nde) gerekent tegen XVIII s(chellinghen) g(rooten) den sack compt t'samen
 13. -- VII p(ond) XVI s(chellinghen) g(rooten)
 14. Item noch zoo uuidt st(aten van goed) aen P(iete)r de Mare over overlaten
 15. van land de somme van II p(ond) XIII s(chellinghen) IIII g(rooten) compt ov(er) de
 16. wees(en) part de somme van -- I p(ond) VI s(chellinghen) VIII g(rooten)
 17. Item noch compt de wees(en) van Jan de Cocq weeten
 18. e(nde) dat over het omverlaten van het lant achter de
 19. kercke met de verboethes de somme van
 20. -- II p(ond) g(rooten)
 21. Item noch het cauthaut achter de kercke
 22. genomen int geheele op seven ponden groo(te)n e(nde) de wees(en)
 23. part III p(ond) X s(chellinghen) g(rooten)
 24. Item noch ov(er) de weesen part int stroot by deh hoope
 25. genomen het wees(en) part op de somme van
 26. -- XX s(chellinghen) g(rooten)
 27. Item noch ov(er) van gelyt ov(er) de wees
 28. part de somme van -- XVIII s(chellinghen) g(rooten)
 29. Item noch ov(er) het lijnsant dat op der solder licht
 30. compt ov(er) de wees(en) part IIII p(ond) XI s(chellinghen) VIII g(rooten)
 31. Item noch over de ure e(nde) over het caf over
 32. de weesen part -- XII s(chellinghen) g(rooten)
 33. Schult van achterdeelen bevonden ten
 34. voorn(oemde) sterfhuyse van Jan de Cocq
 35. first een obli(gatie) aen P(iete)r Smet tot Nieukercken as voicht
 36. van(de) wees Michiel Vereecken inhouden(de) XVI p(ond) g(rooten) loopende
 37. ten interest berachtert dry jaerl(ijck) t'samen XIX p(ond) g(rooten)
 38. compt ov(er) de weesen -- VX p(ond) X s(chellinghen) g(rooten)
folio 66
 1. rest noch aen de voors(egde) P(ieter) Smet de som(m)e van X p(ond) g(rooten) par obligatie
 2. compt ov(er) de weesen -- V p(ond) g(rooten)
 3. item rest noch aen (de) weesen Joos de Caluwe de som(m)e van
 4. XVI p(ond) XI s(chellinghen) VIII g(rooten) par obliga(ti)e met een jaer verloop compt
 5. int geheele XVII p(ond) XI s(chellinghen) VIII g(rooten), e(nde) ov(er) de weesen part
 6. -- VIII p(ond) XVI s(chellinghen) II g(rooten)
 7. Item rest aen Jan van (de) Poele lakensuyeer S(in)t Nicl(aas) over
 8. coop van laken e(nde) anders(..)s de som(m)e van VII p(ond) XVII s(chellinghen) II g(roten)
 9. compt ov(er) de wees(en) part --- III p(ond) XVIII s(chellinghen) VII g(rooten)
 10. Item rest noch aen Michiel Wittook van verhaelde
 11. stoffen II p(ond) VII s(chellinghen) VII g(rooten) VI d(eniers) compt ov(er) de wees(en part
 12. --- I p(ond) III s(chellingen IX g(rooten) IX d(eniers)
 13. Item rest noch aen Jan Spits over reste
 14. van een(ig) hout de som(m)e van V s(chellinghen) VI g(rooten) compt ov(er) de wees(en
 15. part -- II s(chelllinghen) IX g(rooten)
 16. Item rest noch aen Jan Scriy S(in)t Nicl(aas) de som(m)e van III p(ond) XII s(chellingen g(rooten)
 17. als te cort betaelt ov(er) een aflossing van een(ig) chr(...)
 18. dus hier ov(er) de wees(en) part -- I p(ond) XVI s(chellinghen) IV g(rooten)
 19. Item rest noch aen Nicl(aas) de Bock de som(m)e van XVI p(ond) g(rooten)
 20. par obl(igatie) souperid ten intereste met noch aen jaer
 21. verloop compt ov(er) de wees(en) part -- VIII p(ond) X s(chellinghen) g(rooten)
 22. Item rest nog aen Gillus xpraeris de som(m)e van VIII p(ond) g(rooten) 
 23. par obl(igatie) souperid oick ten intereste met twee jae(ren)
 24. verloop ts(jaer)s IX p(ond) g(rooten) e(nde) ov(er) de wees(en) part
 25. --- IIII p(ond) X s(chellinghen) g(rooten)
 26. Item rest aen Andr(eas) Spruyt de som(m)e van
 27. VIII p(ond) g(rooten) par obligae(tie) loopende ten intereeste met 2
 28. jaeren verloop ts(jaer)s IX p(ond) g(rooten) compt ov(er) de weesen part
 29. -- IIII p(ond) X s(chellinghen) g(rooten)
 30. Item rest noch aen Gerrit der Vlaskoop(er) 
 31. de somme van VIII p(ond) g(rooten) ov(er) coop van anderhalf tonne
 32. oosters lijsaet compt ov(er) de wees(en) part
 33. -- IIII p(ond) g(rooten)
 34. Item rest noch aen Dierick van Deuyse
 35. V p(ond) g(rooten) ov(er) coop van lijsaet gesaeyt der somer 1634
 36. compt ov(er) de wees(en) part -- II p(ond) X s(chellinghen) g(rooten)
 37. Item rest aen Jan Baert P(ieter)s II p(ond) III s(chelinghen) IIII g(rooten ov(er) regte par
 38. obliga(tie) ov(er) coop van lijsaet compt ov(er) de
 39. wees(en) part -- XXI s(chellinghen) VIII g(rooten)
 40. Item rest aen (de) H(eilighe) Geest van S(in)t-Pauwels over regte
 41. van een jaer lantpacht (ver)sch(ijn)en kerss(avont) 1630 de
 42. som(m)e van I p(ond XIII s(chellinghen) IIII g(rooten) compt ov(er) de wees(en) part
 43. --- XVI s(chellinghen) VIIII g(rooten)
                                          folio 66v
                                          1.  Item rest over aen (de) voors(egde) H(eilighe) Geest van S(in)t-Pauwels
                                          2. de jae(ren) 1631, 1633 en(de) 1634 van lantpacht ter
                                          3. V p(ond) gr(ooten) ts(jaer)s ts(aeme)n XV p(ond) g(rooten) compt ov(er) de wees(en) part
                                          4. -- VII p(ond) X s(chellinghen) g(rooten)
                                          5. Item rest noch aen mijnheer den pastoir
                                          6. van S(in)t-Pauwels over twee jae(ren) lantpacht
                                          7. t'lest staende te verschijnen kerss(avont) t 1634 de
                                          8. som(m)e van VIII p(ond) X s(chelllingen) g(rooten) compt ov(er) de wees(en) part
                                          9. -- IIII p(ond) V s(chellinghen) g(rooten)
                                          10. item rest noch aen Andreus van Herd
                                          11. ov(er) dafd rest van Kemseke II p(ond) VIII s(chelllinghen) IIII g(rooten) compt ov(er)
                                          12. de wees(en) part -- 1 p(ond) IIII s(chellinghen) II g(rooten)
                                          13. Item rest aen Joos Stoop ov(er) de setting(he) van(de) jaeren
                                          14. 1633 van(de) bouck van IIII s(chellinghen) VI g(rooten) t'gemet de som(m)e van
                                          15. II p(ond) XI s(chellinghen VX g(rooten) compt ov(er) de wees(en) part
                                          16. -- XXV s(chellinghen) X g(rooten) VI d(eurne) 
                                          17. Aen Jacquis Ingelr ov(er) levering van bierslede
                                          18. e(nde) anders j(aer)e met herin gerekent 14 Octob(ris) 1634 
                                          19. de som(m)e van II p(ond) XV s(chellinghen) VIII g(rooten) compt ov(er) de wees(en)
                                          20. part -- I p(ond) VII s(chellinghen) X g(rooten)
                                          21. Item rest noch aen Jan van Immen ov(er) een jaer gans pacht
                                          22. den somer 1634 II p(ond) XV s(chellinghen) g(rooten) compt over de wees(en) part
                                          23. -- I p(ond) VII s(chellingen) VI g(rooten)
                                          24. Item rest noch aen Corn(elis) de Cocq ov(er)
                                          25. mennen e(nde) pachtingx XXXIII s(chellinghen) compt ov(er) de wees(en)
                                          26. -- XVI s(chellinghen) VI g(rooten)
                                          27. Aen Joos Seurs S(in)t Jans Steen
                                          28. van peerdewerck VI s(chellinghen) g(rooten) compt ov(er) de wees(en)
                                          29. part -- III s(chellinghen) g(rooten)
                                          30. Item rest noch aen Joos de Caluwe ov(er) lerieren(de)
                                          31. van terwe, peerdewerck en(de) kerren t' (jaer)s
                                          32. -- XXVIII s(chellinghen) IIII g(rooten)
                                          33. compt ov(er) de wees(en) 
                                          34. part XIIII s(chellinghen) II g(rooten)
                                          35. Aen Jan van Deuyse ov(er) een tourmaer
                                          36. gebruyct den somer 1634 X s(chellinghen) X g(rooten) compt ov(er) de helft
                                          37. -- V s(chellinghen) V g(rooten) 
                                          38. Aen Jan de Wede van mennen ende
                                          39. peerdewerck de som(m)e van XXXIX s(chellinghen) g(rooten) compt ov(er) 
                                          40. de wees(en) helft -- XIX s(chellinghen) VI g(rooten)
                                          41. Aen Gillus de Dijcken ov(er) peerdewerck en(de) mennen
                                          42. niet ?? ov(er) reste van meel en(de) andere j(aer)e tsj(aer)s XXV s(chellinghen) g(rooten)
                                          43. compt ov(er) de wees(en) part -- XII s(chellinghen) VI g(rooten)
                                          44. Aen P(iete)r Ierennas ov(er) reste van coop van hauden III s(chellinghen) VIII g(rooten)
                                          45. compt ov(er) de wees(en) part -- I s(chellinghen) VX g(rooten)
                                          folio 67
                                          1. Aen Gilles d' Hondt ov(er) senerig van samen V s(tuivers) VI g(rooten) 
                                          2. compt ov(er) de wees part II s(chellinghen) VX g(rooten) 
                                          3. Aen Jaecques van ??? over lijsaet lant 
                                          4. sen somer 1634 compt ov(er) de wees(en) part 
                                          5. -- II p(ond) g(rooten) 
                                          6. Aen Laurs Roose van lijsaet lant den somer 1634 
                                          7. VII p(ond) g(rooten) compt ov(er) de helft -- III p(ond) X s(chellinghen) g(rooten) 
                                          8. Aen Joos van Deuyse van't cluysen hoft over twee 
                                          9. garpen deren den somer 1634 II p(ond) VI s(chellinghen) VIII g(rooten) compt ov(er 
                                          10. de wees(en) part -- XXIII s(chellinghen) IIII g(rooten) 
                                          11. Aen Jacob Claeysse van verteerd gelaege V s(chellinghen) g(rooten) 
                                          12. compt ov(er) de wees(en) part -- II s(chellinghen) VI g(rooten) 
                                          13. Aen Gillus van Bogaerd van verhaelen vieren 
                                          14. procuren(de) diensten en(de) andere j(aer)e par accordt IIII p(ond) g(rooten) 
                                          15. compt ov(er) de wees(en) part -- II p(ond) g(rooten) 
                                          16. Aen Jan van(de) Straeten costen van wa? van duytbaers 
                                          17. burcastssys, maelderijn, koegelt e(nde) anderss? de somme 
                                          18. van IIII p(ond) g(rooten) compt ov(er) de wees(en) part -- II p(ond) g(rooten) 
                                          19. Aen (de) w(eduw)e Roddderinc Duernick ov(er) rest van teercosten 
                                          20. geschiet int wt baert I p(ond) VIII s(chellingen IIII g(rooten) compt ov(er) de wees(en) 
                                          21. par -- XIIII s(chellinghen) II g(rooten) 
                                          22. Aen Joos van Bogaerd tot waes?? ov(er) dry jae(ren) 
                                          23. ??? vvan XX s(chellinghen) g(rooten) ts(jae)rs tlest ?? in?? 1634 III p(ond) g(rooten) compt 
                                          24. ov(er) de wees(en) part -- XXX s(chellinghen) g(rooten) 
                                          25. Aen Jan an Deuyse ont?? van (de) Abt van Baudeloo 
                                          26. ov(er) ??est maen rogx tslest saemd te verschijnen 
                                          27. hersst 1634 ten V s(chellinghen) g(rooten) de mate compt II p(ond) XI s(chellinghen) g(rooten) 
                                          28. ov(er) de wees(en) part -- I p(ond) VII s(chellinghen) VX g(rooten) 
                                          29. Aen Jan Verlee ov(er) twee jae(ren) rente ten II p(ond) g(rooten) ts(jae)rs 
                                          30. sprekend op 't goet Marg(riete) Verberckmoest t'lest 
                                          31. hersst 1634 compt IIII p(ond) g(rooten) e(nde) ov(er) de wees(en) 
                                          32. -- II p(ond) g(rooten) 
                                          33. Aen (de) hoirs van Jacob Truyman een jaer 
                                          34. van XX s(chellinghen) g(rooten) ts(jae)rs pshermen half maert 1634 compt 
                                          35. ov(er) de wees(en) -- X s(chellinghen) g(rooten) 
                                          36. Aen idem ov(er) d(e) jaer staen(de) in verschijnen half mart 
                                          37. 1635 XX s(chellinghen g(rooten) compt ov(er) de wees(en) 
                                          38. -- X s(chellinghen) g(rooten)
                                          folio 67v
                                          1. Aen Joos Stoop ov(er) reste van berusten van Jan 
                                          2. Noents hitsol en(de) ov(er) de bendn van w(eduw)e Jan van 
                                          3. Goetem was ts(jaer)s V s(chellinghen) XI g(rooten) compt ov(er) de wees part 
                                          4. ..II s(chellinghen) XI g(rooten) ??? 
                                          5. Aen Seluir Stoop ov(er) dopsnuven van 
                                          6. venditie de somme van IIII s(chellinghen) g(rooten) compt ov(er) de weesen 
                                          7. II s(chellinghen) g(rooten) 
                                          8. Item comen(de) de vijf overrge kinderen van wijlent 
                                          9. Jan de Cocq haerl(uyden) vader namelijk Hans, Janneken 
                                          10. Grietken, Andries en(de) Pieryntken sCocx elck IX p(ond) g(rooten) 
                                          11. gel(ijke) som(m)e als Tanneken en(de) Marijken sCocx so sade 
                                          12. hebben ov(er) haer(luyden) vader(lijck) bruytgewant ov(er) 
                                          13. de voors(egde) vijf kinderen de som(m)e van XLV p(ond) g(rooten) 
                                          14. Noch betaelen Jacques van Bogaerde en(de) Gillus 
                                          15. Willaert deen ov(er) het vieren en(de) dan derov(er) het 
                                          16. schrijven vande venditie XIII s(chellinghen)) IIII g(rooten) compt ov(er) de 
                                          17. weesen -- VX s(chellinghen) VIII g(rooten) 
                                          18. Aen Grieffier ov(er) trihrun van wees(en) staet van 
                                          19. goede de somme van - 
                                          20. Aen Jan Noents f(iliu)s Jans ov(er) eeck van een ploech 
                                          21. II s(chellinghen) g(rooten) compt ov(er) de wees(en) part -- I s(chellinghen) g(rooten) 
                                          22. Aen St(...)s van Jacques Maes ov(er) de berukten divsn 
                                          23. gehadt heeft van P(iete)r van Stappen over Maeyken 
                                          24. Westerllincx de som(m)e van II p(ond) g(roten), compt ov(er) de 
                                          25. wees(en) part -- XX s(chellinghen) g(rooten) 
                                          26. Aen P(iete)r van Stappen ov(er) de bijlirum van Maeijken 
                                          27. Westerlincx het III(e) part van XIIII g(rooten) II s(tuivers) ts(jae)rs 
                                          28. van jare 1634 compt ov(er) de wees(en) part 
                                          29. -- VII s(chellinghen) X g(rooten) III ?? 
                                          30. Aldus overbrocht en(de) geberifuri bij de haudenisse 
                                          31. dese geteeckene hebben(de) dese XXI(e) decemb(ri) 1634 
                                          32. en(de) waer ond(erteken)t met tmerck Margriete Verbercmoes 
                                          33. my conc(ordat) as Griffier (Sint) (Pauwels) was ond(erteken)t J. 
                                          34. IJsebrant

                                          Foto's van de akte


                                          Geen opmerkingen:

                                          Een reactie posten